SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Priser/mængder
a. Priserne gælder pr. m3 excl. moms, samt de på leveringsdagen gældende miljø/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadresse indenfor en radius af ca. 40 km. fra Gammelrand.

b. Priserne er baseret på levering af hele læs indenfor de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering udenfor de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.

c. Mængden, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang, som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.

d. Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente- og aflæsningstid, vil blive beregnet efter gældende prisliste.

e. Gammelrand Beton A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2. Betaling
Er intet andet aftalt, er beløbet for varen forfaldent til betaling ved varens levering.

Ved salg på kredit er betalingsbetingelserne Ib. md. + 15 dage netto.

Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives renter med 1,5% pr. påbegyndt måned udover løbende måned + 15 dage.

3. Levering
a. Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdende tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. Det er købers ansvar, at
kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt, desuden renholdelse af udfaldsveje fra byggeplads.

b. Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen.

c. Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af leverancen.

4. Ændringer
a. Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00 arbejdsdagen før det aftalte leveringstidspunkt.

b. Såfremt leverancens kvantitet, såvel som kvalitet, af køber ønskes ændret, skal dette ske skriftligt og iøvrigt i henhold til købelovens bestemmelser.

5. Modtagekontrol
Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6. Betonkontrol
a. Gammelrand Beton A/S er certificeret af Dancert, der medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.

b. Gammelrand Beton A/S' kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN 206 og EN 206 DK NA sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.

c. Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.

d. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation udover Gammelrand Beton A/S' interne kvalitetskontrol/kvalitetsstyring for købers regning.

e. Gammelrand Beton A/S garanterer, at leverancen på leveringstidspunktet svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læsstørrelsen er større end eller lig med den i prislisten specificerede mindste læsstørrelse.

7. Produktanvendelighed og efterbehandling

a. Gammelrand Beton A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.

b. Gammelrand Beton A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændring af leverancens specifikationer efter levering.

8. Mangelansvar

a. Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92, §10 stk. 4.

b. Hvor køber er erhvervsdrivende og bygherre og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet.

c. Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod Gammelrand Beton A/S.

9. Produktansvar

a. Gammelrand Beton A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.

b. Gammelrand Beton A/S har tegnet en produktansvarsforsikring.

c. Såfremt Gammelrand Beton A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at friholde Gammelrand Beton A/S for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 5 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Gammelrand Beton A/S.

10. Begrænsning af ansvar

I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance - herunder produktansvar - omfatter Gammelrand Beton A/S' ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Reklamation

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

12. Ansvarsfrihed (force majeure)

Gammelrand Beton A/S er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92 §24.

13. Tvister

Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.​