Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1. Tilbud
Tilbud er bindende for sælger i 20 arbejdsdage fra tilbudsdagen.

2. Kvalitet, kontrol og mærkning
Produkterne opfylder Dansk Standard for betonvarer, DS 400, DS/EN 1916-1917, DS/EN 1338-1339-1340,
DS 2420-1, DS 2420-2, DS/EN 845-2 samt DS/EN 771-3. Produkterne er CE-mærket.

Er der ikke nogen norm, standard eller deklaration for de leverede produkter, kan produkterne henføres til,
hvad anses for at være en normal og god kvalitet.

Betonprodukter, der er omfattet af certificering, er mærket i henhold til Dancert's regler.

Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem Betonvarekontrollen (BVK), er trekant-mærkede i
henhold til gældende bestemmelser herom.

Kontrollen sker ved stikprøvekontrol. Udgifter til supplerende kontrol afholdes af køber medmindre prøvnin-
gen viser, at produktet skal kasseres.

Skærpet kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales af køber.

3. Leveringsmængder og leveringsterminer
Normale lagervarer kan indtil levering, af køber, mængdemæssigt reguleres 5% op eller ned. Produkter, der
ikke er normale lagervarer, er i den angivne mængde bindende fra aftalens indgåelse.

Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leverings-
tidspunkter.

Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan sælger kræve, at der oprettes et mel-
lemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Produkter, der er overført til mellemlager
betragtes som leveret.

Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid. Dog er sælger berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:
Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller
transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lockout, offentlige pålæg, krig, usædvanlige natur-
begivenheder, frost i væsentligt større omfang end sædvanligt, blokader, ildsvåde, havari, søulykke eller
anden force majeure.

Medmindre der leveres til en bygge- eller anlægsopgave, hvor køber har oplyst, at der er stillet krav om fast
pris og tid, kan sælger også kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Samme ret har sælger i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilket han ikke er ansvarlig.

4. Levering, aflæsning og modtagelse
Ved salg af produkter ab fabrik er leveringsstedet købers vogn på fabrik, og sælger bærer risikoen for
produkterne på eget lager til og med læsning.

Ved salg af produkter frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt
læsset vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag, og sælger bærer risikoen, indtil vognen er nået
leveringsstedet.

Fremgår det ikke af aftalen om der leveres frit på vogn eller frit på byggeplads, er leveringen frit på vogn.

Ved salg frit på vogn er køber forpligtet til at foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel.

Ved salg frit på byggeplads, sørger sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op til
2500 kg. Køber er pligtig til vederlagsfrit at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen.

Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med
støtteben.

Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt, desuden renholdelse af
udfaldsveje fra byggeplads.

Kræver køber levering uden for normal arbejdstid, er sælger berettiget til godtgørelse for meromkostninger.

Køber debiteres ventetid.

Ved modtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i
overensstemmelse med det bestilte. Køberen skal afgive kvittering for det modtagne, medmindre andet er aftalt.

5. Mangelansvar (i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklausul)
Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor leve-
rancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til
køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor
vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at
kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun
gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang,
det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende
købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægs-
virksomhed.
I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder regnes 5-årsfristen fra leveringen.

Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens ret til erstatning berøres
ikke af denne bestemmelse.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens
aflevering og i andre tilfælde fra leveringen.

Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi.

Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

6. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået
af sælger.

Sælger kan for person- og tingskade ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav på grund af produkt-
ansvar, som overstiger henholdsvis kr. 5 millioner og kr. 2 millioner.

Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne
har lidt ved en skadevoldende hændelse, er køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs for det beløb, er-
statningskravet overstiger kr. 5 mill. for personskade og kr. 2 mill. for tingskade. Køber er forpligtet
til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger
på grundlag af den skade, som tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.

7. Reklamation
Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på
forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere
at påberåbe sig denne.

Når levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køber eller en repræsentant for denne er til-
stede, anses en af sælger til køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura som fuldt bevis for rigtig kvalita-
tiv og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

8. Returvarer
Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer, som er normale
lagervarer, kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris ÷ 20%. Eventuel afhentning af retur-
varer betales af køber.

9. Paller, strøer m.m.
Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering af intakte paller kredi-
teres køber efter sælgers til enhver tid gældende regler.

10. Sikkerhedsstillelse
Sælger kan forlange, at køber inden leverancen yder sikkerhed i form af bank- eller sparekassegaranti, kau-
tionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 3 måneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10% af leveringsprisen excl. moms - udregnet således at leveringsprisen
fordeles ligeligt på det antal måneder, som er anført i leveringsprogrammet.

I løbende kontraktforhold kan leverandøren, såfremt køber ikke kan godtgøre, at køber vil være i stand til at
fyldestgøre leverandøren, forlange, at det løbende kontraktforhold ophæves. Leverandøren vil da være beret-
tiget til at indgå en ny løbende kontrakt, dog således at køber yder sikkerhedsstillelse for fremtidige køb, såvel
som allerede indgåede køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales med leverandøren.

11. Betaling og priser
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 15 dage netto.

Overholdes disse betalingsbetingelser ikke, er sælgers hele tilgodehavende hos køber forfalden til omgående
betaling, og indtil betaling finder sted, debiteres købers konto med 1,5% rente pr. påbegyndt måned ud over
løbende måned + 15 dage.

For småpartier påføres fakturaen et ekspeditionsbegyr.

Eventuel afhentningsgodtgørelse udgør normalt 0-8% af varens prislistepris excl. moms afhængig af varens art.

Medmindre andet ikke påviseligt er aftalt ved ordrens afgivelse, reguleres priser i henhold til den til enhver tid
gældende prisliste fra vort firma.

I de anførte priser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

12. Særregler ved tilbud under fastpris-og fasttidsordninger
Foranstående under 1-11 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning.

Hvis der aftales fast pris gælder: Udover den faste pris skal der ydes sælger godtgørelse for udgiftsforøgelse,
forårsaget af pålæg fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Byggestyrelsens cirkulære af 10.oktober
1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

Købesummen for den del af leverancen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, reguleres i overensstem-
melse med Byggestyrelsens anvisning om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder,
som knytter sig til ovennævnte cirkulære.
Ved regulering efter entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder fastsættes indeks på de i anvisningen
angivne tidspunkter, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.
Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller
del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen.